Öğrenim Yardımı Nedir? Ülkemizde ve Dünyadaki Kuralları Nelerdir?

0

Öğrenim yardımı nedir? Nasıl tanımlanır? Dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalar ve yasalarda neler yazılmıştır? Kurallar nelerdir?

Taban Puanları Feat

Öğrenim yardımı, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamaya yönelik yardım programı. Karşılıklı ya da karşılıksız burs, araştırma bursu, öğrenci kredisi gibi değişik türleri kapsar. Bursların çoğu uzun vadeli ve düşük faizli borç biçimindedir. Birçok ülkede devlet öğrenim yardımı barınma ve beslenme giderlerinin bir bölümünü ya da tümünü karşılarken, bu zorunlu harcamalar dışında ayrıca harçlık veren ülkeler de vardır. Özel kuruluşlardan ya da devletten yardım alan öğrencilerin oranı bütün dünyada oldukça yüksektir.

Öğrencilere yardım programlan 20. yüzyılın ikinci yarısında yükseköğretimin bütün dünyada hızla yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Böylece yoksul ve çalışkan öğrenciler, daha önce yalnızca seçkin ve varlıklı kişilerin yararlanabildiği yükseköğrenim olanaklanndan giderek daha çok yararlanmaya başladılar. Günümüzde birçok ülkede eğitim parasızdır ya da sembolik bir ücret alınır.

Eğitimin kural olarak parasız olduğu ülkeler arasında eski sosyalist ülkeler yanında İskandinavya ülkeleri, Tayvan ve Çin sayılabilir. İngiltere gibi öğrenim harçlarının oldukça yüksek olduğu ülkelerde bile öğrencilerin çoğu, hükümetçe ve üniversitelerce desteklenen burs programlarından yararlanır. ABD’de de çeşitli büyük burs programları vardır, ama devletten yardım alan öğrenci sayısı daha azdır. ABD’li öğrenciler daha çok üniversitelerden, şirket ve kuruluşlardan, dinsel ve toplumsal örgütlerden yardım alır. Türkiye’de Anayasa’nın 42. maddesi devleti, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılar.

Bu amaçla az gelişmiş yörelerin okulsuz köylerindeki çocuklar için yatılı bölge okulları, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar için yetiştirme yurtlan açılmıştır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık ve kuruluş yatılı meslek liseleri açarak ortaöğretim düzeyinde öğrenim olanağı sağlamaktadır. Askeri liseler, harp okulları, polis kolejleri ve enstitüleri, sağlık meslek liseleri, tarım meslek liseleri, öğretmen liseleri, adalet meslek lisesi gibi okullar yatılılık olanaklarıyla dar gelirli gençlere öğrenim olanağı sağlamaktadır. Özellikle yükseköğrenim görmüş eleman gereksinmesini karşılamak amacıyla çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar yurt içinde ve yurtdışında burslu öğrenci okutmaktadır.

Bursla öğrenim gören gençler genellikle bunun karşılığında zorunlu hizmetle yükümlüdür. Yükseköğretimde kullanılan yaygın bir yardım yöntemi. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği karşılıklı kredilerdir. Bu kurumdan kredi alan öğrenci, öğrenimini tamamladıktan iki yıl sonra kredi borcunu ödemeye başlamaktadır. Ayrıca, her düzeyde öğrenim gören öğrencilere kişiler ve tüzel kişiler, özellikle vakıflar çoğunlukla karşılıksız burs ve yardım sağlamaktadır.

Leave A Reply